Mitä on kristillinen lähetystyö?

Kristillinen lähetystyö – millaista työtä tilastoimme?

Suomen lähetysneuvoston hallitus on päättänyt, että vuoden 2023 tilastoinnista alkaen lähetysneuvoston tilastointi kohdistuu alla olevan kuvauksen mukaiseen kristilliseen lähetystyöhön. Siinä kristillistä lähetystyötä kuvataan tarkastellen sitä, (1) mikä tekee lähetystyöstä kristillistä sekä sitä, (2) miten lähetystyö eroaa muusta kristillisestä työstä ja toiminnasta. 

Huom! Suomen lähetysneuvoston jäsenyhteisöt ilmoittavat itse tilastoissamme käytettävät luvut. Viime kädessä siis ne vastaavat siitä, että tilastot kuvaavat alla kuvatun kaltaista työtä.

(1) Kristillisen lähetystyön sisältö

Tämän kuvauksen lähtökohtana on lähetysteologinen ajatus siitä, että kristillisessä lähetystyössä on pohjimmiltaan kyse liittymisestä ja osallistumisesta Jumalan lähetykseen. Syntiinlankeemuksen seurauksena koko luomakunta on synnin kirouksen vaikutuksen alaisena. Jumala tahtoo suoda siunauksensa synnin kirouksen sijaan, miten laajalle ja syvälle kirous sitten onkaan ehtinyt. Tarkastelipa asiaa sitten synnin kirouksen voittamisen tai Jumalan siunauksen kautta, niin kristillisen uskon keskiöön nousee molemmissa Kristus Jeesus. Yhtäältä Kristuksen Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus toivat voiton synnin vallasta. Toisaalta Jumalan täysimääräinen siunaus on mahdollista vain yhteydessä Jumalaan, ja Kristus Jeesus on ainoa tie tähän yhteyteen.

Sama lähtökohta näkyy mm. seuraavissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjauksen, Yhteinen todistus 2023  -asiakirjan sivulta 7 otetuissa lainauksissa, joihin myös ne Lähetysneuvoston jäsenjärjestöt, joita asiakirja ei suoraan koske, voivat yhtyä. 

 Kirkko ja kaikki kristityt ovat Jumalan lähetyksen (Missio Dei) palveluksessa (Matt. 28:18–20; Luuk. 4:16–22; Joh. 20:21; 2. Kor. 5:18 –20; 2. Kor. 6:1). 

Kirkon perustehtävä eli missio on julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja edistää Jumalan valtakunnan toteutumista.

Kirkko julistaa ainutlaatuista evankeliumia Kristuksesta aina ja kaikkialla 

(Yhteinen todistus 2023, s.7). 

Jäsenjärjestöt voivat yhtyä myös siihen, mitä kirkon verkkosivuilla todetaan lähetystyöstä: Lähetystyössä on kyse uutisesta. Lähetystyön tehtävänä on välittää Jumalan armoa ja rakkautta kokonaisvaltaisesti. Tässä tärkeänä osana on kertomus Jeesuksesta ja hänen merkityksestään eli ilosanomasta, uutisesta. (https://evl.fi/maailmalla/lahetys/meneeko-apu-perille, Viitattu 11.3.2024)

Kristillisen lähetystyön sisältö voidaan pelkistää seuraavaan kuvioon (Anglikaanisen kirkon 5 Marks of Mission –luetteloa mukaillen). 


Kuvio 1. Kristillisen lähetystyön sisältö - kokonaisvaltainen todistus Kristuksesta Jeesuksesta 

Kristuksen Jeesuksen sovitus-, lunastus- ja pelastustyö ja sen julistaminen on kaiken perustana ja mahdollistajana. Siis mikään kuviossa esitetty toiminta tai työn muoto ei ole kristillistä lähetystyötä, ellei se pohjaudu tähän. 

Toisaalta sellainen ilosanoman julistaminen, jossa sivuutetaan täysin kuviossa näkyvät ilosanoman muut ulottuvuudet, ei ole tämän kuvauksen mukaista kristillistä lähetystyötä.

Omassa toiminnassaan Jeesus julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja osoitti teoillaan, mitä se käytännössä merkitsee. Hän lähetti lupauksensa mukaisesti Pyhän Hengen seuraajilleen, jotta kristillinen seurakunta voi jatkaa Jeesuksen työtä. Uusien seurakuntien perustamisen kautta työ edelleen jatkuu ja laajenee Pyhän Hengen voimassa. (Luuk. 24:48–49; Joh. 20:21–22, Apt. 9:31)


(2) Kristillisen lähetystyö vs. muu kristillinen työ ja elämä

Edellä esitettyä lähetystyön sisällön kuvausta voidaan soveltaa hyvin myös niin seurakunnallisen työn kuin kristillisen elämän kuvaukseen. Sen vuoksi keskiöön nousee kysymys siitä, mikä tekee jostakin lähetystyötä. Stephen Neill kirjoitti vuonna 1959, että jos kaikki on lähetys(työ)tä, mikään ei ole lähetys(työ)tä. Hän jatkoi, että tarvitaan käsitettä, joka viittaa työhön niiden parissa, jotka eivät ole vielä koskaan kuulleet Kristuksesta. Kirkolla on vastuu edellä kuvatun sisältöisestä työstä myös oman nykyisen luonnollisen vaikutuspiirinsä ulkopuolella*. Ihmisillä on vahva taipumus keskittyä vain oman kaltaistensa, omassa etnisessä ryhmässä toimimiseen, kuten Apostolien tekojenkin kertomukset tuovat hyvin esiin (mm. Apt. 11:19).

Tilanne lähetystyön kannalta on Neillin ajoista muuttunut merkittävästi. Aiemmin Suomessakin varsin käyttökelpoiset pääasiassa maantieteelliseen rajaukseen perustuneet sisä- ja ulkolähetyskäsitteet eivät tunnu istuvan nykytilanteeseen. Maailmanlaajat muuttoliikkeet ja pakolaisuus sekä kristillisen kirkon kasvu ja voimistuminen entisissä ns. lähetysmaissa ja samanaikainen taantuminen entisissä lähettäjämaissa ovat mullistaneet tilanteen peruuttamattomasti. 

Sanaan lähetystyö sisältyvä ajatus lähettämisestä sekä ainakin englanninkielisessä maailmassa yleinen ilmaus kulttuurienvälisestä lähetystyöstä vaikuttavat olevan edelleen relevantteja. Näin ollen voidaan sanoa, että kristillistä lähetystyötä kuvaavat ainakin seuraavat piirteet:

  • yhteisö osallistuu tietoisesti lähettämisen tai valtuuttamisen (joko nimetyt henkilöt tai muunlaiset resurssit) kautta kuvion 1 mukaiseen toimintaan tai sen mahdollistamiseen siellä, missä yhteisöllä ei luontaisesti ole läsnäoloa ja vaikuttavuutta
  • ja näin toimiessa ylitetään jokin etnisten ryhmien välinen raja tai mahdollistetaan etnisen rajan ylittävää toimintaa (kts. Matt. 24:14 ja 28:19a, ἔθνος)
  • vaikutus kohdistuu ihmisiin ja yhteisöihin, jotka ilman ko. toimintaa eivät olisi kuviossa 1 esitetyn työn vaikutuspiirissä

* Creative Tension (London: Edinburgh House Press, 1959), 81


Edellä viitatut Raamatun kohdat vuoden 1992 Kirkkoraamatussa:

Matt. 28:18–20 (palaa tekstiin napauttamalla)

18Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»

Luuk. 4:16–22 

16Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 17ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:

18 – Herran henki on minun ylläni,

sillä hän on voidellut minut.

Hän on lähettänyt minut

ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,

julistamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen

19ja julistamaan Herran riemuvuotta.

20Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. 21Hän alkoi puhua heille: »Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.» 22Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin he sanoivat: »Eikö tuo ole Joosefin poika?»

Joh. 20:21 

Jeesus sanoi uudelleen: »Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.»

2. Kor. 5:18–20 

18Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. 19Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. 20Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 

2. Kor. 6:1

Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!

Luuk. 24:46–47 

46Hän sanoi heille: »Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, 47ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.

Matt. 28:19–20 

19Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Jaak. 2:14–16 

14Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? 15Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, 16niin turha teidän on sanoa: »Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin», jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat.

Ks. myös Jaak. 1:27⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Luuk. 4:18–19 

18 – Herran henki on minun ylläni,

sillä hän on voidellut minut.

Hän on lähettänyt minut

ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,

julistamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen

19ja julistamaan Herran riemuvuotta.

1. Moos. 2:15⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.

Joh. 20:21–22⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

21Jeesus sanoi uudelleen: »Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.» 22Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: »Ottakaa Pyhä Henki.

Luuk. 24:48–49 

48Te olette tämän todistajat. 49Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.»

Apt 9:31 

Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.

Apt. 11:19 

Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. 

Matt. 24:14 

Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

Matt. 28:19a 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni