Historia

Suomen lähetysneuvoston juuret ulottuvat 1. maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen muiden pohjoismaisten lähetysneuvostojen tavoin. Edinburghin maailmanlähetyskonferenssi vuonna 1910 oli jo antanut voimakkaat virikkeet tehostaa kristillisten kirkkojen lähetystyötä. Näin ollen Suomen lähetysneuvostoa voidaan pitää myös Edinburghin lähetyskonferenssin hedelmänä.

Pitkän taipaleen alussa

Historioitsija Matti Peltolan mukaan on makuasia, pidetäänkö Suomen lähetysneuvoston syntyaikana vuotta 1918, 1919 tai 1920. Ensimmäinen neuvottelu tästä järjestettiin kuitenkin vuonna 1918. Perustavia jäsenyhteisöjä olivat Suomen Lähetysseura, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, Suomen vapaakirkko (silloinen Vapaa lähetys), Nuorten naisten kristillinen yhdistys ja Israelin ystävät. Lähetysjohtaja Matti Tarkkanen Suomen Lähetysseurasta toimi neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana (aina vuoteen 1938 eli kuolemaansa asti) ja Aina G. Johansson Vapaasta lähetyksestä ensimmäisenä sihteerinä.


Edinburghista nykypäivään

Edinburghin maailmanlähetyskonferenssi (1910) valitsi keskuudestaan jatkokomitean, joka vuonna 1921 järjestäytyi nimellä Kansainvälinen lähetysneuvosto (International Missionary Council, IMC). IMC:n jäseniksi eri maista tulivat kansalliset lähetysneuvostot; Suomesta jäseneksi vuonna 1921 tuli Suomen lähetysneuvosto. IMC edusti koko protestanttista maailmanlähetystä, ja vaikka sillä oli vain neuvoa antava tehtävä, se tuli merkittävällä tavalla yhdistämään keskenään hyvinkin erilaisia lähetystyötä harjoittavia kirkkoja ja järjestöjä. Suomen lähetysneuvosto sai jo vuonna 1928 Helsingissä isännöidä pohjoismaista lähetyskonferenssia.

Vuonna 1961 IMC yhdistyi maailmanlähetyksen ja evankelioimisen osastoksi vuonna 1948 perustettuun Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN). Edinburghista 1910 alkanut lähetyskonferenssien ketju on jatkunut ja järjestyksessä 13. pidettiin Ateenassa vuonna 2005. Suomen lähetysneuvosto jäsenyhteisöineen on vuosikymmenien kuluessa vaihtelevasti ollut mukana lähetyskonferensseissa ja niiden seurannassa; se on merkittävä osa Suomen lähetysneuvoston omaa historiaa ja teologista työskentelyä. Suomen lähetysneuvosto on voinut rakentavasti toimia foorumina sekä Lausannen liikkeen että KMN:n jäsenkirkkojen painottaman Kristuksen antaman kaikkia kristittyjä velvoittavan lähetystehtävän toteuttamiseksi. Suomen lähetysneuvosto luo ja ylläpitää aktiivisesti eurooppalaisia ja muita kansainvälisiä yhteyksiä. Se on Euroopan evankelisen lähetysallianssin (EEMA) ja Euroopan ekumeenisen lähetysneuvoston (EEMC) jäsen.


Valtion tukemaa kehitysyhteistyötä

Vuonna 1974 Suomen valtio antoi ensimmäisen kerran budjetistaan varoja kansalaisjärjestöille niiden tekemän kehitysyhteistyön tekemiseksi. Vuonna 1993 kehitysyhteistyöasiat eriytyivät Suomen lähetysneuvostossa oman yhteistyöelimen Kehitystuki ry:n alle. Suurimmilla jäsenjärjestöillä on omat kumppanuussopimuksensa Ulkoministeriön kanssa. Vuonna 2007 Suomessa aloitti toimintansa laajapohjainen Suomen ekumeenisen avustustyön foorumi (SEAF).


Eteenpäin!

Suomen lähetysneuvosto laajeni voimakkaasti 1990-luvulla. Lokakuussa 1998 SLN järjesti yhteisen lähetysneuvottelun yhdessä Suomen ekumeenisen neuvoston ja Suomen vapaakristillisen neuvoston kanssa. Lähetysneuvottelu kokosi ensimmäistä kertaa luterilaisia, ortodokseja ja vapaiden suuntien kristittyjä keskustelemaan yhteisestä lähetystehtävästä. SLN rekisteröitiin yhdistyksenä 23.4.2001. Lähetysneuvottelu II järjestettiin 18.11.2008 Helsingissä.

Uusien sukupolvien innostamiseksi lähetystyöhön SLN järjesti vuonna 2006 nuorten lähetyskonferenssin "Elämäsi missio" Ryttylässä. Nuorten aikuisten lähetyskonferenssi "Trans4mission" pidettiin ensimmäistä kertaa Helsingissä 2008 ja sen jälkeen Helsingissä 2010, Lahdessa 2012 ja Tampereella 2014. Vuonna 2017 alkunsa saanut nuorten aikuisten Legacy-lähetysliike on myös osa SLN:n toimintaa.

Vuonna 2019 SLN vietti 100-vuotisjuhlavuottaan, joka huipentui Tampereella 11.–13.10. pidettyyn Yhteinen missio -lähetyskonferenssiin.

(Lähde: Matti Peltolan artikkeli Fifty Years of Finnish Missions kirjassa Missions from the North, Nordic Missionary Council 50 years, 1974)


Historiateos

Kristuksen lähettäminä maailmassa

Suomen lähetysneuvosto (SLN) 1919-2011


Perustutkimus antaa uutta tietoa suomalaisen lähetystyön kokonaiskuvasta.

  • Mitkä tekijät 1900-luvulta alkaen ovat vaikuttaneet kristillistä lähetystyötä tekevien kirkkojen ja järjestöjen yhteyspyrkimyksiin Suomessa? Mitä vaiheita ja haasteita on yhdessä kohdattu?
  • Millaiseksi kokonaiskuva vuosien saatossa muodostuu?
  • Millaisia seurauksia Edinburghissa vuonna 1910 järjestetty historiallisesti merkittävä lähetystyötä koko maailmassa tarkastellut konferenssi sai aikaan Suomessa?

Teos (262 sivua) käsittelee Suomen lähetysneuvoston (SLN) vaiheita 90 vuoden ajalta. Tarkasteltavana ovat toimintavuodet 1919-2011. Julkaisu on ensimmäinen kattava tutkimus SLN:n tähänastisesta historiasta.

Teoksessa käydään kiinnostavasti läpi kotimaista ja pohjoismaista sekä kansainvälistä lähetystyötä. Esille tulevat monet haasteet ja niiden johdosta tehdyt yhteiset ratkaisut. Yhteistyön foorumina jo pitkään toiminut SLN rekisteröitiin vasta vuonna 2001.

SLN:n perustavassa kokouksessa vuonna 1919 oli läsnä ainoastaan viisi lähetysjärjestöä. Vuonna 2011 jäsenkirkkojen ja -järjestöjen määräksi voitiin mainita 31. Toiminta jatkuu edelleen monipuolisena. Sille on ominaista keskinäinen jakamisen ja kokemuksista oppiminen.

Tutkimuksen tekijä rovasti TM Matti Korpiaho on itse useita vuosia perehtynyt SLN:n toimintaan mm. toimimalla sen puheenjohtajana. Teoksen on tekijän kanssa toimittanut ja saatesanat teokseen kirjoittanut missiologian dosentti Timo Vasko.

Kustantaja: 
Suomen lähetysneuvosto, www.lahetysneuvosto.fi
Tilaukset ja tiedustelut: 
info(at)lahetysneuvosto.fi (25 euroa kpl + postimaksu) 
Lisätietoja:
Matti Korpiaho matti.korpiaho(at)pp.inet.fi, puh. 050 5677909

Tutustu historiateoksen sisällysluetteloon!