Säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 25.4.2022

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen lähetysneuvosto ry, ruotsiksi Finska missionsrådet rf., englanniksi The Finnish Mission Council. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kristillistä lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. pitää yllä yhteyttä jäsenyhteisöjensä kesken, kutsuu tarvittaessa kokoon laajempia neuvottelukokouksia ja järjestää koulutus- ym. vastaavia tapahtumia
 2. voi kuulua jäsenenä vastaaviin kansainvälisiin organisaatioihin ja verkostoihin
 3. hoitaa tarvittaessa jäsenyhteisöjensä yhteisiä asioita Suomen ja ulkomaiden viranomaisten edessä sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan
 4. kerää ja toimittaa julkisuuteen lähetystyötä koskevia tilastoja ja muuta sitä valaisevaa aineistoa
 5. ylläpitää internetsivustoa ja toimii sosiaalisen median alustoilla

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. järjestää rahankeräyksiä hankittuaan niitä varten asianomaisen luvan
 2. vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 3. harjoittaa julkaisutoimintaa.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kristillistä lähetystyötä tekevä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhteisöllä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenyhteisön yhdistyksestä, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenyhteisöiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 10–40 varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsusta ja tämän estyneenä ollessa toisen varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua koolle kutsujan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisöllä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. päätetään hallituksen jäsenmäärästä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja heille varajäsenet.
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

(Suomen lähetysneuvosto on perustettu 1919. Patentti ja rekisterihallitus on hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 23.4.2001)