Järjestöt ja seurakunnat käyttivät lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 83 miljoonaa euroa vuonna 2015

1.7.2017

Varoja käytetään aiempaa vähemmän hallintokuluihin

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa lähes kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot. Tilasto on järjestyksessään toinen, joka osoittaa laskua järjestöjen varojen käytössä sitten vuoden 2009.

Vuonna 2015 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattujen varojen määrä laski noin miljoonalla. Siinä missä yleishallinnolliset – ja henkilöstökulut pienenivät, ulkomaan hankkeiden ja työalueen kulut kasvoivat hieman.

Kaiken kaikkiaan Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt käyttivät ulkomaiseen työhön yhteensä 83 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 64,5 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 12,6 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 5,8 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat avustuksiin ja hankkeisiin (KYT) 32,9 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin 18,5 milj. euroa, kuluihin työalueella 7,7 milj. euroa ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 5,2 milj. euroa.

Jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 87,9 milj. euroa (vuotta aiemmin 88,8 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista.

Ulkomaantyön tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta ja viestintä 6,1 milj. euroa, koulutus- ja kasvatustoiminta 4,1 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 2,3 milj. euroa.

Luvut perustuvat järjestöjen Lähetysneuvostolle antamiin tietoihin. Youth With a Mission Finland (YWAM Finland) järjestö ei toimittanut tilastoa, koska heillä ei ole keskitettyä taloutta josta voisi laskea lähetykseen käytetyt varat kuten ne tässä tilastoidaan. Tiedon puuttuminen ei vaikuttanut merkittävästi kokonaistilastoon.

Kristityt tekevät kokonaisvaltaista lähetystyötä mukaan Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20).

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 30 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Tilasto koottiin vuoden 2016 aikana. Tilasto julkaistiin aikataulustaan myöhässä.

Tilastoa on koottu vuodesta 2009. Edellisten vuosien tilastot löytyvät täältä

Lisätietoja:
info@lahetysneuvosto.fi
SLN:n varapuheenjohtaja Timo Reuhkala
timo.reuhkala@sansa.fi