2015

Suomesta lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä laski tasaisesti vuonna 2015

Tilaston mukaan suomalaisten lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöitä on maailmalla 592. He toimivat eri tehtäväalueilla, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, hallinnollinen työ, mediatyö, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät. Maatalouden alalla työskenteli yksi lähetti.

Suomalaisten järjestöjen lähettämien lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut usean vuoden ajan.

Vuonna 2014 luku oli 680 kun taas vuonna 2012 689.

Tilasto heijastaa kristillisen lähetystyöhön suurempaa muutosta. Järjestöt ovat siirtyneet enenevässä määrin tukemaan paikallisia työntekijöitä Suomesta lähetettyjen sijaan. Suomalaiset lähetystyöntekijät saattavat myös toimia lähetystyöntekijöinä ei-suomalaisen järjestön lähettäminä. 

Lukuun ei ole myöskään sisällytetty määräaikaisia, alle 6 kuukauden työjaksoihin sitoutuneita lähetystyöntekijöitä. Näiden lähetystyöntekijöiden määrän vuonna 2015 arvioidaan olevan 73.

Eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan (282), Eurooppaan (140) ja Afrikkaan (120).  Lisäksi työntekijöitä on Latinalaisessa Amerikassa (18), Oseaniassa (21) ja Pohjois-Amerikassa (11). Näistä alueilla, joilla on vielä vähän kristittyjä eli 10/40 leveyspiirien välisellä alueella, toimii 300 lähetystyöntekijää.

Eniten lähetystyöntekijöitä (147) lähettää Fida International, joka on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Seuraavina tulevat Suomen Suomen Lähetysseura (106), Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys (56) ja Lähetysyhdistys Kylväjä (39), jotka ovat kolme Suomen ev.lut. kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä.  Vapaista suunnista Suomen Vapaakirkolla oli maailmalla 29 lähetystyöntekijää ja Operaatio Mobilisaatiolla 27.

Kristittyjen lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa ihmisten hyväksi ja perustuu lähetyskäskyyn, jonka Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen (Matt. 28:18–20).

Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. SLN perustettiin vuonna 1919.

Lisätietoja:
Timo Reuhkala 
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja

info@lahetysneuvosto.fi  /  timo.reuhkala@sansa.fi
050-3688077
Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan käytettiin 83 miljoonaa euroa vuonna 2015 

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa lähes kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot. Tilasto on järjestyksessään toinen, joka osoittaa laskua järjestöjen varojen käytössä sitten vuoden 2009.

Vuonna 2015 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattujen varojen määrä laski noin miljoonalla. Siinä missä yleishallinnolliset – ja henkilöstökulut pienenivät, ulkomaan hankkeiden ja työalueen kulut kasvoivat hieman.

Kaiken kaikkiaan Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt käyttivät ulkomaiseen työhön yhteensä 83 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 64,5 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 12,6 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 5,8 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat avustuksiin ja hankkeisiin (KYT) 32,9 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin 18,5 milj. euroa, kuluihin työalueella 7,7 milj. euroa ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 5,2 milj. euroa.

Jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 87,9 milj. euroa (vuotta aiemmin 88,8 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista.

Ulkomaantyön tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta ja viestintä 6,1 milj. euroa, koulutus- ja kasvatustoiminta 4,1 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 2,3 milj. euroa.

Luvut perustuvat järjestöjen Lähetysneuvostolle antamiin tietoihin. Youth With a Mission Finland (YWAM Finland) järjestö ei toimittanut tilastoa, koska heillä ei ole keskitettyä taloutta josta voisi laskea lähetykseen käytetyt varat kuten ne tässä tilastoidaan. Tiedon puuttuminen ei vaikuttanut merkittävästi kokonaistilastoon.

Kristityt tekevät kokonaisvaltaista lähetystyötä mukaan Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20).

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 30 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Tilasto koottiin vuoden 2016 aikana. Tilasto julkaistiin aikataulustaan myöhässä.

Lisätietoja:
info@lahetysneuvosto.fi
SLN:n varapuheenjohtaja Timo Reuhkala
timo.reuhkala@sansa.fi