2012

Suomen lähetysneuvoston jäsenyhteisöt käyttivät vuonna 2012 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 82,4 miljardia euroa

Lähetystyölle suunnatut rahat kääntyneet jälleen kasvuun. Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot.

Vuonna 2012 Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 86,4 milj. euroa (vuotta aiemmin 80,1 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista. Kannatus nousi yli 7 % edellisvuodesta.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Järjestöt käyttivät ulkomaiseen työhön yhteensä 82,4 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 62,5 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 13,9 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 5,9 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat avustuksiin ja hankkeisiin (KYT) 30,9 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin 19,9 milj. euroa, kuluihin työalueella 7 milj. euroa ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 4,8 milj. euroa.

Ulkomaantyön tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta 3,7 milj. euroa, viestintä 2,9 milj. euroa, koulutus- ja kasvatustoiminta 5,5 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 1,8 milj. euroa.

Luvut perustuvat järjestöjen Lähetysneuvostolle antamiin tietoihin.

Koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä kristityt tekevät Uuden testamentin mukaan Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20).

Suomesta on lähetettynä muihin maihin yhteensä 700 lähetystyöntekijää (tilanne 31.12.2012). He sijoittuvat monille tehtäväalueille: seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät.  Maanosista eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan (306), seuraavina Afrikka (172), Eurooppa (153), Latinalainen Amerikka (27), Oseania (28) ja Pohjois-Amerikka (13).

Lisätietoja: www.lahetysneuvosto.fi SLN:n sihteeri Anni Mustonen, info@lahetysneuvosto.fi; SLN:n puheenjohtaja Timo Reuhkala, timo.reuhkala@sansa.fi